CHUYỂN ĐỔI NHẬN THỨC

Ngày tạo: 02/10/2023 10:30:34 | Lượt xem: 1332
Chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một khái niệm phổ biến, là xu hướng phát triển mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với các cấp, các ngành, các địa phương. Chuyển đổi số tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Do đó, để chuyển đổi số thành công, bên cạnh các yếu tố về công nghệ, trước hết chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong xã hội, lan truyền từ điểm tới diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới cộng đồng, bằng những câu chuyện thành công điển hình, có tính thuyết phục cao.
Chuyên trang chuyển đổi só tỉnh Quảng Trị

 Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị, đến nay, 100% các sở, ban ngành và địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, trong đó người đứng đầu các địa phương, đơn vị là trưởng các Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu xây dựng chuyên trang chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị, Cổng thông tin điện tử tỉnh đã mở chuyên mục chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số được triển khai thường xuyên, sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của các cấp, các ngành và cả mạng xã hội.

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp cùng Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Cuộc  thi  trực  tuyến  “Tìm  hiểu  kiến  thức  về Chuyển đổi số” nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Quảng Trị.

Qua đó nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về thúc đẩy chuyển đổi số đến tận người dân. Đồng thời nhằm chia sẻ, phổ biến các câu chuyện, các mô hình chuyển đổi số thành công, tôn vinh các gương điển hình về chuyển đổi số. 

THANH HẰNG
Tin khác