Kiến tạo thể chế là nền tảng cho chuyển đổi số

Ngày tạo: 03/10/2023 08:35:32 | Lượt xem: 1309
Để đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, tỉnh Quảng Trị đã ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, kiến tạo thể chế là một trong những nhiệm vụ để phát triển các nền tảng cho chuyển đổi số.

 Theo Đề án, kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đây phương thức quản lý mới đôi với những mối quan hệ mới phát sinh, bao gồm:

- Xây dựng và ban hành các quy định về tính pháp lý của Dữ liệu số (trong đó có quy định về việc thu thập dữ liệu một lần);

- Xây dựng mới quy định số hóa dữ liệu, trong đó chú trọng đến quy định, tiêu chuẩn danh mục các dữ liệu cơ quan nhà nước phải số hóa theo lộ trình. Chuẩn hóa nghiệp vụ trên nền tảng công nghệ đe khai thác, vận hành có hiệu quả các dữ liệu được số hóa;

- Xây dựng và ban hành các quy định về việc thu thập, quản lý, lưu trữ, chia sẻ, khai thác và sử dụng Dữ liệu trên môi trường số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh (dữ liệu và dữ liệu mở); Quy định về định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tố chức;

- Xây dựng quy định về đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo an ninh mạng trên phạm vi toàn tỉnh trên nên tảng chung chính sách của quốc gia

- Xây dựng và ban hành các quy định về quản trị, giám sát và vận hành hệ thống CNTT cho Hệ thống thông tin Chính quyền số;

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng Chuyển đối số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị;

- Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đâu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông phục vụ triển khai, phát triển Chính quyền số, đô thị thông minh.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Quảng Trị cơ bản chuyển đổi số đồng bộ, hy vọng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của mọi người dân, các doanh nghiệp, quá trình hoàn thiện thể chế phục vụ chuyển đổi số của tỉnh Quảng Trị sẽ thành công. 

THANH HẰNG
Tin khác