Chuyển đổi số tức là mọi hoạt động sẽ lên môi trường số, là sản xuất kinh doanh trên môi trường số.
Công nghệ số càng nhiều người dùng sẽ càng rẻ, càng dùng nhiều thì càng hoàn thiện, càng nhiều dữ liệu thì càng tạo ra nhiều giá trị
Chuyển đổi số vì cuộc sống tốt đẹp hơn
Chuyển đổi số quốc gia là toàn dân và toàn diện, là tất cả các ngành, các lĩnh vực và mọi người dân
Công nghệ sinh ra là để giải quyết các vấn đề, ở đâu có vấn đề là ở đó có công nghệ, có giải pháp
Trong chuyển đổi số ứng dụng quan trọng hơn công nghệ. Người ứng dụng quan trọng hơn người làm ra công nghệ.