Văn bản về chuyển đổi số

Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
321/BC-UBND 22/12/2023 Kết quả chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2023
176/KH-UBND 28/08/2023 Tổ chức Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
159/KH-UBND 25/07/2023 Triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
141/KH-UBND 16/06/2023 Hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị năm 2023
106/QĐ-STTTT 30/09/2022 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
1982/QĐ-UBND 29/07/2022 Quyết định Ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
02-NQ/TU 04/10/2021 Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030
15/KH-SKHCN 02/10/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và Công nghệ
4268/QĐ-UBND 16/12/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị
2443/QĐ-UBND 21/09/2022 Quyết định Ban hàng Ngày Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị